DELFIN, 1 L

0
No votes yet

Delfin – horúca novinka v sortimente herbicídov do obilnín Odstránenie burín v porastoch obilnín patrí medzi základné ošetrenia v tejto u nás najpestovanejšej skupine plodín. Súčasná ponuka sortimentu herbicídov pre jesennú aplikáciu je veľmi široká, avšak popri účinnosti na buriny je potrebné brať do úvahy aj ďalšie charakteristiky prípravkov. Medzi ne, napríklad, patrí spoľahlivý účinok aj pri nízkych teplotách, vysoká selektivita a s ňou spojené široké aplikačné okno, dostatočne dlhý reziduálny účinok na novo vzchádzajúce buriny, a tiež možnosť tvorby TM zmesí s celou širokou škálou prípravkov na ochranu rastlín ako i listových hnojív. Novým nemenej významným kritériom je aj ekotoxikologický profil produktu, jeho možnosť aplikácie v ochranných pásmach vôd a aj tzv. SPe vety. Všetky vyššie uvedené kritériá a vlastnosti spĺňa takmer bez zvyšku herbicíd, ktorý bol zaregistrovaný v tomto roku, prípravok s obchodným názvom DELFIN s účinnou látkou diflufenican (500g/l). Táto účinná látka, ktorá má v jesennej ochrane obilnín proti burinám svoje stále miesto, je širokej poľnohospodárskej verejnosti dlho známa (v minulosti prípravok Quartz Super alebo Brodal 500 SC) a je stále žiadaná pre svoju spoľahlivú účinnosť proti širokému spektru dvojklíčnolistových burín a pre svoju flexibilitu v termíne aplikácie. Účinná látka diflufenican je prevažne absorbovaná mladými rastlinami v dobe klíčenia, sekundárne tiež koreňovým systémom a listovou plochou. Pri postemergentnej aplikácii je najúčinnejšia na mladé rastlinky burín. Keď je aplikovaná na vzídené buriny, je prijímaná cez klíčky alebo rastové vrcholy vzchádzajúcich rastlín. Pri preemergentnej aplikácii vytvorí diflufenican na povrchu pôdy tenkú vrstvu, v ktorej sú vzchádzajúce buriny ničené. Povrch pôdy musí byť vždy dobre pripravený a bez hrúd. Herbicíd DELFIN v dávke 0,25 l/ha je možné aplikovať vo veľmi širokom časovom úseku, pre i postemergentne. Herbicíd DELFIN v dávke 0,25 l/ha je možné aplikovať vo veľmi širokom časovom úseku, pre i postemergentne. Prípravok DELFIN poskytuje optimálnu 5 až 6 mesačnú reziduálnu ochranu proti novo vzchádzajúcim burinám. Vďaka tomu je schopný chrániť porasty proti zaburineniu i na jar, pokiaľ sa porast obilniny stane sám dostatočne konkurencie schopný. Vynikajúci účinok na dvojklíčnolistové i jednoklíčnolistové buriny Dvojklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie od fázy klíčnych lístkov do 6 pravých listov. Lipkavec obyčajný je najcitlivejší od fázy klíčnych lístkov do 6 praslenov. V neskorších rastových fázach účinnosť diflufenicanu výrazne klesá. Jednoklíčnolistové buriny sú najcitlivejšie od fázy klíčenia do fázy začiatku odnožovania. Medzi veľmi citlivé buriny patria drchnička roľná, hluchavka fialová, horčica roľná, pakostovité buriny, kapsička pastierska, láskavec ohnutý, mak vlčí, peniažtek roľný, hviezdica prostredná, horčiak obyčajný, ruman roľný, veroniky, rožec roľný, lipkavec obyčajný, úhorník mnohodielny, fialky, výdrol repky, zemedym lekársky, metlička obyčajná lipnica ročná a ďaľšie. Medzi stredne citlivé buriny môžeme zaradiť rumančeky, skorocel väčší, loboda rozložitá, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, nezábudka roľná, stavikrv vtáčí a reďkev ohnicová. Široké aplikačné okno Aplikáciu herbicídu DELFIN v dávke 0,25 l/ha je možné vykonávať vo veľmi širokom časovom úseku. U nás je registrovaný na pre i postemergentné použitie. Ideálna je práve preemergentná aplikácia, pretože porasty obilnín sa tak môžu nerušene vyvíjať bez konkurencie väčšiny burín od začiatku svojho rastu. Novo vzchádzajúce buriny sú úspešne likvidované vďaka dlhodobému reziduálnemu pôsobeniu ešte aj v jarnom období. Najflexibilnejší herbicíd Flexibilita použitia prípravku DELFIN v priebehu jesene umožňuje, že si sám používateľ určuje ako termín aplikácie, tak aj vhodného partnera do TM zmesi podľa aktuálnej situácie na ošetrovanej parcele (typ zaburinenia, priebeh počasia, termín sejby…). Prvou možnosťou je kombinácia prípravku DELFIN 0,25 l/ha s prípravkom Tolian Top v množstve 1,5 až 2,0 l/ha. Táto kombinácia zabezpečuje kompletné spektrum účinku vrátane veľmi dobrej kontrole metličky a rumančekov. Veľmi osvedčenou a aj cenovo veľmi výhodnou kombináciou je TM kombinácia prípravku DELFIN 0,25 l/ha spolu s prípravkom GLEAN 75 WG v množstve 10 g/ha. Použitím prípravku DELFIN či už sólo alebo vo vyššie zmienených kombináciách si aj veľmi vhodne rozložíte aplikačnú špičku herbicídov v obilninách a zároveň zabezpečíte ošetreným porastom bezkonkurenčný vývoj bez burín už od začiatku vývoja a rastu porastov, čo vytvára veľmi dobré predpoklady pre dosiahnutie vysokých úrod. http://www.agroaliance.cz/sk/pdf/katalog/herbicidy/delfin.pdf

78.81€
Skladom