SENCOR LIQUID, 100 ml

0
No votes yet

Selektívny postrekový herbicíd vo forme suspenzného koncentrátu na ničenie burín v porastoch zemiakov, rajčiakov a mrkvy. Účinná látka: metribuzin 600 g/l Pôsobenie prípravku Sencor® Liquid je listový a pôdny herbicíd. V prípade, že buriny len klíčia, pôsobí výhradne prostredníctvom pôdy. Pri aplikácií na vzídené buriny pôsobí taktiež cez ich listovú plochu. Účinok na buriny trvá až 12 týždňov, podľa druhu pôdy, vlhkosti pôdy a teploty. Prípravok má široké spektrum účinnosti, spoľahlivo ničí väčšinu dvojklíčnolistových burín a taktiež niektoré jednoklíčnolistové buriny. Spektrum účinnosti Citlivé buriny: bažanka ročná, rumančekovité buriny, hluchavky, horčica roľná, nevädza poľná, kapsička pastierska, konopica napuchnutá, lobody, ľuľok čierny (len vo fáze klíčnych listov), mak vlčí, mrlík biely, mlieč roľný, žltnica maloúborová, hviezdica prostredná, horčiak obyčajný, stavikrv vtáčí, veroniky, reďkev ohnicová, fialka roľná, zemedym lekársky. Menej citlivé buriny: ježatka kuria, moháre, proso, psiarka roľná, lipnica ročná, láskavce, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý a ľuľok čierny (1. pár pravých listov). Nedostatočne sú ničené: lipkavec obyčajný a trváce hlboko koreniace buriny, napríklad pichliač roľný a pýr plazivý. Odporúčania pre aplikáciu Zemiaky Flexibilita v termíne ošetrenia je jednou z najvýznamnejších výhod tohto prípravku. Sencor® Liquid je možné aplikovať pred vzchádzaním zemiakov, ale aj na vzídený porast. Túto možnosť oceňujú špecializované podniky na výrobu zemiakov, lebo často sa nepodarí ošetriť všetky plochy z dôvodu nepriaznivých podmienok pred vzchádzaním zemiakov. Preemergentné ošetrenie zemiakov Preemergentné ošetrenie patrí k základným a tiež k najrozšírenejším, lebo sa vykonáva po slepej preorávke, krátko pred vzchádzaním zemiakov, keď buriny začínajú vzchádzať alebo sú už čiastočne povzchádzané. Na veľmi ľahkých pôdach a pri pestovaní skorých zemiakov je potrebné dodržať dávku prípravku Sencor® Liquid maximálne 0,75 l/ha. Spoľahlivosť herbicídneho účinku zvyšuje dobra príprava pôdy bez veľkých hrúd a zrážky po aplikácií. Postemergentné ošetrenie zemiakov Sencor® Liquid je možne aplikovať aj po vzídení zemiakov, teda postemergentne. Umožňuje to zasiahnuť proti burinám v prípadoch, keď z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok pestovatelia nestihli vykonať základné preemergentné ošetrenie. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o aplikáciu, keď buriny sú už vzídené, ocenia túto možnosť aj pestovatelia skorých zemiakov, lebo sa môžu rozhodnúť pre ošetrenie podľa skutočného zaburinenia. Okrem toho aplikácia na vzídené buriny zvyšuje herbicídnu účinnosť v suchých rokoch, pretože Sencor® Liquid je prijímaný aj prostredníctvom listov burín, a tým sa znižuje závislosť výsledku ošetrenia na zrážkach. Aj keď väčšinu u nás pestovaných odrôd zemiakov je možné ošetrovať aj postemergentne bez obmedzenia, niektoré môžu byť poškodené, a preto ich ošetrujeme zásadne pred vzchádzaním - preemergentne. Postemergentné ošetrenie sa vykonáva po vzídení zemiakov maximálne do ich výšky 10-15 cm, pri rešpektovaní odrodovej citlivosti. Delená aplikácia v zemiakoch Prvá dávka 3 ml/m2 sa aplikuje preemergentne v období, kedy na hrobčekoch začínajú vzchádzať prvé buriny. Po vzídení zemiakov najskôr 7 dní po prvej aplikácii nasleduje druhá aplikácia prípravku Sencor® Liquid (2 ml/100m2) s ohľadom na výskyt burín a vlhkosť pôdy. V prípade výskytu pýru plazivého je veľmi vhodne použiť kombináciu Sencor® Liquid (2 ml/100m2) + napr. prípravok Agil podľa dávkovania v návode na 100m2 Rajčiaky V poľných rajčiakoch je možné Sencor® Liquid aplikovať pred výsadbou v dávke 6 ml/100m2. Optimálna je aplikácia v období vzchádzania burín. Možná je taktiež delená aplikácia. Prvú dávku 3,5 ml/100m2 aplikujte pred výsadbou v období vzchádzania burín. Aplikáciu druhej dávky 3,5 ml/100m2 vykonajte najskôr 7 dní po výsadbe sadeníc, pri vzchádzaní ďalšej vlny burín. Mrkva V poľných porastoch mrkvy je možné Sencor® Liquid použiť vo fáze 5 - 6 pravých listov plodiny v dávke 0,5 l/ha. V prípade delenej aplikácie sa aplikuje prvá dávka 0,25 l/ha v rastovej fáze 1 - 2 pravých listov mrkvy. Druhá dávka 0,25 l/ha sa aplikuje minimálne 7 dní po prvej s ohľadom na výskyt burín v rastovej fáze 2 - 6 pravých listov mrkvy. Rastové fázy plodín v období ošetrenia – aplikačné dávky: ZEMIAKY preemergentne – po poslednej preorávke naslepo (BBCH do 08), pred vzídením zemiakov v dávke 7,5-10ml/100m2, max. počet aplikácii dávky v uvedenom rozpätí 1x za vegetáciu. Vyššiu odporúčanú dávku je vhodné používať na ťažších pôdach a s vyšším obsahom humusu postemergentne – pri výške zemiakov 13-15 cm, vo fáze vzchádzania burín v dávke 5ml/100m2, rastová fáza zemiakov od prvých listov do základu druhého bočného výhonku (BBCH 10-22). Max. počet aplikácií 1x za vegetáciu. delená aplikácia T1 aplikácia – prípravok aplikujte krátko pred vzídením zemiakov, po predchádzajúcej preorávke a definitívnom vytvorení brázd v dávke 3ml/100m2 T2 aplikácia – prípravok aplikujte v intervale 7 dní, proti jednoročným trávam vo fáze 1-3 listov a proti dvojklíčnolistovým burinám vo fáze 2-4 listov, pri výške zemiakov do 15cm v dávke 2ml/100m2 RAJČIAK – VÝSADBA preemergentne – aplikácia pred výsadbou priesad v dávke 6ml/100m2, max. počet aplikácii 1x za vegetáciu delená aplikácia T1 aplikácia – preemergentne pred výsadbou priesad v dávke 3,5ml/100m2 T2 aplikácia – minimálne 7 dní po výsadbe na dobre zakorenené priesady, dávke 3,5ml/100m2. MRKVA jednorázové ošetrenie – v rastovej fáze mrkvy 5-6 listov (BBCH 15-16) v dávke 5ml/100m2. Max. počet aplikácii 1x za vegetáciu. delená aplikácia T1 aplikácia – v rastovej fáze mrkvy 1-2 pravých listov (BBCH 11-12) v dávke 2,5ml/100m2 T2 aplikácia – v rastovej fáze mrkvy 2-6 pravých listov (BBCH 12-16) v dávke 2,5ml/100m2, v intervale min. 7 dní Vyšší herbicídny účinok je možné dosiahnuť použitím metódy delených dávok. Herbicídny účinok v prípade ježatky kurej záleží od rastovej fázy buriny a stupňa vlhkosti. Všeobecné odporúčanie pre aplikáciu Herbicídny film na povrchu pôdy by nemal byť porušený spracovaním pôdy, prudkými zrážkami alebo veternou eróziou. Predpokladom dobrej účinnosti prípravku je dostatočná vlhkosť pôdy a kvalitná príprava pôdy. Dobrá agrotechnika je predpokladom rovnomerného vzchádzania zemiakov a tým aj dostatočnej selektívnosti. Pred výsevom následných plodín je potrebné vykonať mechanické spracovanie pôdy do hĺbky minimálne 15 cm čo najskôr po zbere. Po zbere skorých zemiakov ošetrených herbicídom Sencor® Liquid je možné vysievať hrach alebo mrkvu. Na jeseň je možná sejba ozimných obilnín a na jar je možné pestovať plodiny bez obmedzenia. Maximálny počet aplikácií pri jednorazovej aplikácii: 1 x počas vegetácie. Maximálny počet aplikácií pri delenej aplikácii: 2 x počas vegetácie. Prípravok je vylúčený z použitia vo vnútornej časti 2. ochranného pásma zdrojov podzemných a povrchových vôd. Ak nie je v konkrétnych prípadoch 2. ochranné pásmo rozdelené na vnútornú a vonkajšiu časť, platí zákaz pre celé 2. ochranné pásmo. Používajte prípravok na ochranu rastlín bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o prípravku Odporúčania pre používateľov veľkospotrebiteľských balení resp. odporúčania spoločnosti BAYER nájdete v prílohe. Príloha karty prípravku: • Sencor Liquid prospekt_2015.pdf • Sencor Liquid_katalogovy list 2015.pdf Rozsah registrácie prípravku v záhradníctve Plodina Škodlivý činiteľ Koncentrácia v % Dávka do 10L vody / na 100m2 Čakacia lehota v dňoch Povolené kombinácie a poznámky zemiaky Jednoročné trávy 7,5-10ml 42 dní preemergentné použitie - pred vzídením zemiaky Dvojklíčnolistové buriny 7,5-10ml 42 dní preemergentné použitie - pred vzídením zemiaky Jednoročné trávy 5 ml 42 dní postemergentné použitie - po vzídení zemiaky Dvojklíčnolistové buriny 5 ml 42 dní postemergentné použitie - po vzídení zemiaky - delená aplikácia Jednoročné trávy 3 ml 42 dní T1 aplikácia zemiaky - delená aplikácia Dvojklíčnolistové buriny 3 ml 42 dní T1 aplikácia zemiaky Jednoročné trávy 2 ml 42 dní T2 aplikácia zemiaky Dvojklíčnolistové buriny 2 ml 42 dní T2 aplikácia rajčiak Jednoročné trávy 6 ml AT výsadba rajčiak Dvojklíčnolistové buriny 6 ml AT výsadba rajčiak - delená aplikácia Jednoročné trávy 3,5 ml AT T1 aplikácia, výsadba rajčiak - delená aplikácia Dvojklíčnolistové buriny 3,5 ml AT T1 aplikácia, výsadba rajčiak - delená aplikácia Jednoročné trávy 3,5 ml AT T2 aplikácia, výsadba rajčiak - delená aplikácia Dvojklíčnolistové buriny 3,5 ml AT T2 aplikácia, výsadba mrkva Jednoročné trávy 5 ml 60 dní postemergentne - po vzídení mrkva Dvojklíčnolistové buriny 5 ml 60 dní postemergentne - po vzídení mrkva - delená aplikácia Jednoročné trávy 2,5 ml 60 dní T1 aplikácia, postemergentne - po vzídení mrkva - delená aplikácia Dvojklíčnolistové buriny 2,5 ml 60 dní T1 aplikácia, postemergentne - po vzídení mrkva - delená aplikácia Jednoročné trávy 2,5 ml 60 dní T2 aplikácia, postemergentne - po vzídení mrkva - delená aplikácia Dvojklíčnolistové buriny 2,5 ml 60 dní T2 aplikácia, postemergentne - po vzídení

Váha: 0.3 kg
13.20€
Skladom